Om miljöbyrån
 
Målsättning
Landskapsregeringen verkar för en ekologiskt hållbar utveckling och uppmuntrar till miljöfrämjande åtgärder. Landskapsregeringens miljöbyrå har det övergripande ansvaret för arbetet, men varje byrå har ansvar för att de områden de ansvarar för bedriver verksamhet på ett hållbart sätt.
 
Verksamhetsområden
Miljöbyrån ansvarar för frågor som gäller vattenvård, avfallshantering/kretslopp, djurhälsa, luftvård och annan miljövård, naturvård, landskapsvård och utnyttjandet av naturen för rekreation, miljökonsekvensbedömningar och främjande av den allmänna miljömedvetenheten. Från 1 januari 2008 handläggs tillsyns- och tillståndsärenden, förutom enligt naturvårdslagen, vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
 
 
Naturvårdslagen, vattenlagen, renhållningslagen och miljöskyddslag är de övergripande miljölagarna på Åland. Miljöskyddslagen är sammanhållande lag när det gäller tillståndsprövning och tillsyn av enskilda verksamheter även enligt vattenlagen och renhållningslagen. Miljökonsekvensbedömningslagen innehåller bestämmelser om hur MKB:n ska göras och för vilka verksamheter MKB ska göras. En egen lag finns om mottagning av fartygsgenererat avfall och lastrester. Dessutom finns ett flertal landskapsförordningar baserade i huvudsak på miljöskyddslagens allmänna bestämmelser.
 
 
I ett meddelande till lagtinget redogör landskapsregeringen för sitt förslag till klimatstrategi. Landskapsregeringen har ställt upp samma målsättningar som EU:s långsiktiga målsättningar gällande minskning av koldioxidutsläppen, förnyelsebara energikällor och energieffektivering.
Lagtinget har diskuterat meddelandet och beslöt att anteckna det till kännedom. 
 
 
Vattenåtgärdsprogram
I åtgärdsprogrammet behandlas yt- och grundvatten för Åland. Åtgärdsprogrammet ska ses som ett strategiskt planeringsverktyg. Det är ett medel för att försöka uppnå målet - en god vattenkvalitet för de åländska vattnen till år 2015, eller vid den senare tidpunkt som fastställs i programmet.
 
 
Miljöledningssystemet
Målsättningen med landskapsregeringens miljöarbete är att alla verksamheter i landskapet skall bidra till en hållbar utveckling. För att detta skall kunna förverkligas skall ett hänsynstagande till miljön vara integrerat i alla samhällssektorer. Arbetet att miljöanpassa landskapsregeringens allmänna förvaltning startade år 2003. 
Landskapsregeringen har gjort en miljöutredning av sin verksamhet och har också antagit en miljöpolicy för verksamheten. Miljöutbildning för personalen vid allmänna förvaltningen har anordnats vid flera tillfällen. 
Målsättningen är att landskapsförvaltningen skall bli en föregångare och förebild, t.ex. göra bästa miljöval vid all slags upphandling och att uppställa miljökrav i samband med beviljande av understöd.


Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet är tillstånds- och tillsynsmyndighet inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Tillsynsarbetet innebär kontroll av att tillståndsgivna verksamheter följer sina tillstånd, uppföljning av att alla tillståndspliktiga verksamheter har ett tillstånd, behandling av anmälningar om miljöpåverkande verksamheter, kontroll av anmälda verksamheter, uppföljning av klagomål och påpekanden om miljöpåverkande verksamheter och uppsökande av verksamheter som påverkar miljön.
 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord