Miljölagstiftning på Åland

Ålands lagsamling utges i bokform vart fjärde år. Lagsamlingen innehåller de mest väsentliga författningarna som utgivits i ÅFS. Den senaste utgåvan är från år 2012 (uppdaterad, t o m ÅFS nr 2012:12).
 
De elektroniska författningarna nedan är uppdaterade t o m 2013:130.
Tillhandahållaren tar inget ansvar för eventuella fel i materialet.
 
 
Landskapslag om miljöskydd ÅFS 2008:124, ändrad ÅFS 2015:14
Landskapsförordning om miljöskydd ÅFS 2008:130, ändrad ÅFS 2015:15 
Landskapsförordning om hantering av jord- och muddermassor ÅFS 2006:124
Landskapsförordning om tillämpning i landskapet Åland av statrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter  ner ozonskiktet samt vissa fluorerad växthusgaser ÅFS 2010:81 
Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om avskiljning och lagring av koldioxid ÅFS 2012:79
Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ÅFS 2013:84
Landskapsförordning om tillämpning på Åland av förordningen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ÅFS 2013:85
 
Vatten:
Vattenlag för landskapet Åland  ÅFS 1996:61
Vattenförordning för landskapet Åland ÅFS 2010:93 
Landskapslag om bekämpande av oljeskador ÅFS 1977:16
Ålands landskapsregerings beslut om begränsning av utsläpp i vatten av nitrat från jordbruket ÅFS 2000:79 
Landskapsförordning om odling av regnbågslax och lax i havet ÅFS 2007:57
Landskapslag om allmänna vatten- och avloppsverk ÅFS 1979:29 
Landskapslag om avloppsvattenavgift  ÅFS 1974:23
 
Landskapslag om naturvård ÅFS 1998:82
Landskapsförordning om naturvård ÅFS 1998:113
 
Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om avhjälpande av vissa miljöskador ÅFS 2009:56
Landskapsförordning om avhjälpande av vissa miljöskador ÅFS 2009:59
 
Geografisk information:
Landskapslag om en infrastruktur för geografisk information ÅFS 2010:85
Landskapsförordning om en infrastruktur för geografisk information ÅFS 2010:86
 
Avfall:
Landskapslag om renhållning ÅFS 1981:3
Landskapsförordning om renhållning ÅFS 2011:74 
Landskapsförordning om producentansvar ÅFS 2015:7
Landskapsförordning om förpackningar och förpackningsavfall ÅFS 1998:93
Landskapsförordning om PCB-avfall  ÅFS 1998:110
Landskapsförordning om deponering av avfall ÅFS 2007:3
Landskapslag om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester ÅFS 2003:58
Landskapsförordning om mottagning av fartygsgenererat avfall och lastrester ÅFS 2003:67
Ålands landskapsregerings beslut om regler för eldning av avfall ÅFS 2003:35 
Landskapsförordning om avfallsförbränning ÅFS 2003:33, ändrad ÅFS 2015:16

Landskapsförordning om utvinningsavfall  ÅFS 2008:108
Landskapsförordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad  ÅFS 2010:79
 
Luft:
Landskapsförordning om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften ÅFS 2001:38, ändrad ÅFS 2015:17, ÅFS 2015:27 
 
Buller:
Ålands landskapsregerings beslut om tillämpning i landskapet Åland av statsrådets förordning om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus ÅFS 2001:72 
Landskapsförordning om tillämpning i landskapet Åland av statsrådets förordning om bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning som Europeiska gemenskapen förutsätter ÅFS 2005:51
 
Finansieringsstöd:
Landskapslag om understöd för vatten- och avloppsprojekt ÅFS 1983:31
 
Miljökonsekvensbedömning:
Landskapslag  om miljökonsekvensbedömningar ÅFS 2006:82
Landskapsförordning om miljökonsekvensbedömningar  ÅFS 2012:50
 
Landskapslag om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet  ÅFS 2007:115, ändrad ÅFS 2013:46
Landskapslag om införande av lagstiftning om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅFS 2007:129
Landskapsförordning om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets skötsel av tvärvillkorskontrollen ÅFS 2010:80
Landskapsregeringens beslut om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM ÅFS 2014:55
 
Hälsoskydd:
Landskapslag om hälsovården ÅFS 1967:36
Landskapsförordning om hälsovården ÅFS 1973:63
Landskapsbeslut om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om hushållsvatten ÅFS 1997:101
Landskapsbeslut om kvalitetskrav på och kontroll av vatten vid allmänna ytvattenbadplatser ÅFS 2008:70
Landskapsbeslut om kvaliten och övervakningen i fråga om vatten vid små allmänna badstränder ÅFS 2010:44
 
Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen ÅFS 2007:26, ändrad ÅFS 2014:8
Landskapsförordning om tillämpning av riksförfattningar om livsmedel och livsmedelshygien 2011:94
 
Djurskyddslagen för landskapet Åland ÅFS 1998:95
Djurskyddsförordning ÅFS 1998:96
Djurtransportförordning ÅFS 1998:97
Landskapsförordning om slakt och avlivning av djur ÅFS 1998:98
Landskapslag om tillämpning av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål ÅFS 2013:75
Landskapsförordning om tillämpning av förordning och skydd av djur som används för vetenskaliga ändamål och undervisningsändamål ÅFS 2013:77
Landskapsförordning om undantag från vissa krav som gäller byggnader som används inom ekologisk animalieproduktion ÅFS 2001:54
Landskapsförordning om registrering av värphöns ÅFS 2003:31
Landskapsförordning om skydd av slaktkycklingar ÅFS 2011:53
 
Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier ÅFS 1990:32, ändrad ÅFS 2014:24
Landskapsförordning om tillämpning på Åland av riksförfattningar om kemikalier ÅFS 2012:44, ändrad ÅFS 2014:25
Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ÅFS 2013:84
Landskapsförordning om tillämpning på Åland av förordningen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ÅFS 2013:85
 
Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet ÅFS 1988:8
Landskapsförordning om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet ÅFS 1995:64
 
Fritidsbåtar:
Landskapslag om fritidsbåtar ÅFS 2003:32 
Landskapsförordning om fritidsbåtars säkerhets- och miljökrav ÅFS 2005:65
 
Avgifter:
Landskapsregeringens beslut om avgifter för prestationer vid landskapsregeringens allmänna förvaltning ÅFS 2010:20
 
EG-förordningar: (Bestämmelser som gäller direkt på Åland)
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG
Kommissionens förordning (EG) nr_1342/2014 om ändring av bilagorna IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 om avfallsstatistik, ändrad nr 221/2009, ändrad nr 849/2010

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall
Kommissionens förordning nr 413/2010 om ändring av bilagorna III, IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av av avfall
Kommissionens förordning (EU) nr 135/2012 om ändring av Europaparlamententet och rådets förordning nr 1013/2006 om transport av avfall i syfte att införa vissa avfallsslag som inte omfattas av någon avfallskod i bilaga IIIB
Kommissionens förordning (EG) nr_308/2009 om ändring av bilagorna IIIA och VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen
Kommissionens förordning (EG) nr 255/2013 om ändring av bilagorna IC, VII och VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen
Kommissionens förordning (EU)  nr 1234/2014 av den 18 november 2014 om ändring av bilagorna IIIB, V och VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall
 
Kommissionens förordning (EG) nr 1418/2007 om export av avfall till vissa länder
Kommissionens förordning (EG) nr 740/2008 om ändring av förordning (EG) nr 1418/2007 när det gäller de förfarande som ska följas vid export av avfall till vissa länder
Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av kvicksilver

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om vissa fluorerande växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006
 
Europaparlamentet och rådets förorordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel (konsoliderad)
 
Kommissionens förordning (EU) nr 1103/2010 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/66/EG, av regler om kapacitetsmärkning av bärbara sekundära (laddningsbara) batterier och ackumulatorer samt bilbatterier och bilackumulatorer
 
Rådets förordning (EU) nr 333/2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall enligt Europaparmentets och rådets direktiv 2008/98/EG
 
Kommissionens förordning (EU) nr 715/2013 om när kopparskrot upphör att vara upphör att vara avfall enligt Europaparmentets och rådets direktiv 2008/98/EG
 
Kommissionens förordning (EU) nr 1179/2012 om kriterier för fastställande av när vissa typer av krossglas upphör att vara avfall enligt Europaparmentets och rådets direktiv 2008/98/EG

miljobyran[at]regeringen.ax

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord