Hållbar utveckling

Utgångspunkten för arbetet med hållbar utveckling är Bruntlandkommissionens vision: en utveckling som tillgodoser behoven idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
 
Inom hållbarhetsarbetet måste man se till såväl ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de ”klarar av”. Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där mänskliga behov uppfylls. Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.
 
 

Den 19 december 2013, tog landskapsregeringen beslut om att föra ett meddelande om strategi för hållbar utveckling till lagtinget vilket är en viktig milstolpe i landskapsregeringens arbete för en hållbar utveckling.

 

Målet är att Åland ska vara ett helt hållbart samhälle år 2051 och en konkretiserad handlingsplan kommer att utarbetas successivt framöver. Under de kommande åren väntar flera insatser med utgångspunkten att på bästa sätt ta till vara tidigare erfarenheter, påbörja nya insatser och att sätta in det i en strategisk helhet.

 

Landskapsregeringens hållbarhetsstrategi finns att läsa i sin helhet här Omställning Åland, strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051

 
 
Hållbarhetsredovisning

Ålands hållbarhetsredovisningen ger en samlad bild av hur Åland förhåller sig till faktorer som har betydelse för en hållbar utveckling för medborgarna. Hållbarhetsredovisningarna är en fortsättning på och vidareutveckling av tidigare miljöredovisningar.

 

Det som redovisas i hållbarhetsredovisningen ska hjälpa läsaren förstå om den offentliga verksamhetens interna och externa påverkan utvecklar regionen på ett önskvärt sätt. Utvecklingen presenteras i form av text och nyckeltal. Syftet med hållbarhetsredovisningen är vidare att underlätta för ledningen och medarbetare att få en bredare förståelse för organisationens interna och externa hållbarhetsprestanda. Hållbarhetsredovisningen underlättar dessutom för allmänheten att få inblick i organisationens och landskapets påverkan på utvecklingen vilket bidrar till delaktighet och förståelse.

 

Hållbarhetsredovisningar hittar du här:

Hållbarhetsredovisning för Åland 2008

 

Hållbarhetsarbetet inom förvaltningen

Det är viktigt att allt hållbarhetsarbete är systematiskt och att det integreras i förvaltningens befintliga strukturer. Inom landskapsregeringens förvaltning är fokus inom arbetet för en hållbar utveckling på att stärka det interna arbetet genom olika insatser som samtidigt kan ge ringar på vattnet i det åländska samhället. Bland annat omfattar detta arbete konsekvensbedömningar inför beslut, hållbarhetsredovisningar och gröna nyckeltal samt att använda gröna/hållbarhetskriterier vid upphandlingar.

Externt arbete för hållbar utveckling

Information om det nationella arbetet för en hållbar utveckling i Finland hittar du här http://www.ym.fi/sv-FI/Miljo/Hallbar_utveckling.

 

Hållbar utveckling är en högt prioriterad fråga för det nordiska ministerrådet. Mer om det nordiska arbetet för en hållbar utveckling hittar du http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/samarbetsministrarna-mr-sam/haallbar-utveckling.   

 

Mer om EU:s arbete för en hållbar utveckling hittar du under följande länkar

EU 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm

 Färdplan för ett resurseffektivt Europa http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0571:FIN:SV:PDF

 

 

Kontaktuppgifter: 
Miljöingenjör Ann Nedergård
Tel. 25454
 
 
 
 
 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord