Skördeskadersättningssystemet

Skador, som oberoende av en enskild odlare drabbar oskördad gröda, kan ersättas med landskapsmedel, efter att en viss självrisk räknats bort.  Självrisken är minst 30 % per gröda. Giltiga skadeorsaker är frost, hagel, störtregn, oväder, osedvanlig torka eller annan onormalt stor växling i naturförhållandena. En enskild odlare är en odlare eller sammanslutning som får sin huvudutkomst från jordbruket.

Anmälan om skördeskada skall göras, på fastställd blankett, till kommunens lantbrukssekreterare så fort skadan upptäckts. Lantbrukssekreteraren värderar skadorna och lämnar anmälan till landskapsregeringen, var anmälningarna handläggs. Skördeskadekommissionen framställer förslag principer för ersättande av skördeskador för året och landskapsregeringen fastslår principerna.

Mer information ges av Annika Hollsten (018-25 293)

Kontroll av utsädeshantering

Ålands landskapsregering är övervakande myndighet gällande hanteringen av utsäde. En näringsidkare eller odlare som förpackar, marknadsför, importerar eller exporterar utsäde skall göra en skriftlig anmälan om sin verksamhet till landskapsregeringen.

Utsäde av vissa växtarter får endast marknadsföras om det kontrollerats och godkänts (certifierats) av myndigheter. Utsäde av samma foder- och spannmålsväxter får marknadsföras både som certifierat och som "annat utsäde". Ocertifierat utsäde skall vara äkta och av god kvalitet.

Växtinspektionen på landskapsregeringen utför fält- och lagerinspektioner i utsädesodlingar.

Närmare information ges av Annika Hollsten (018-25 293)
 
Hantering av bekämpningsmedel

Ålands landskapsregering är övervakande myndighet när det gäller bekämpningsmedelsfrågor. Trots att Finland hör till EU, gäller nationella regler för bekämpningsmedel i Finland och på Åland.  Endast bekämpningsmedel som är godkända i Finland får användas och marknadsföras på Åland.

Det finns regler för hur bekämpningsmedel skall användas och förvaras. Växtinspektionen kontrollerar att inga förbjudna preparat används och att bekämpningsmedlen används enligt föreskrifterna samt att preparaten förvaras på det sätt som föreskrivits.

Vid användning av bekämpningsmedel måste föreskrifterna som står på förpackningen ovillkorligen följas. Bekämpningsmedlet får inte hamna utanför behandlingsområdet (på grannens åkrar, i vattendrag o.s.v.) var därför noga med att följa de anvisningar om säkerhetsavstånd som finns för de olika bekämpningsmedlena. Var också noga med att ha besprutningsredskapen rätt inställda och att vädret är passligt för verksamheten. Vid besprutning kan bekämpningsmedlet föras långt med hjälp av vinden, och bekämpning skall därför utföras endast då det är vindstilla.

Behandling med bekämpningsmedel kräver särskild omsorg nära bisamhällen, diken, bäckar, åar, sjöar eller andra vattenområden, brunnar och källor, viktiga grundvatten- och andra områden som lämpar sig för vattenförsörjning. Kom också ihåg att alltid visa hänsyn till nyttoinsekter och övrig omgivning vid utförande av kemiska bekämpningar.

Tänk på följande då förvaringen av bekämpningsmedel planeras:
  • Iordningställ ett skilt lager eller skåp endast för bekämpningsmedel.
  • Giftiga bekämpningsmedel skall förvaras i ett låst utrymme. Lagra också andra  bekämpningsmedel i samma utrymme.
  • Skaffa stadiga hyllor till lagret. Håll god ordning, placera de giftigaste bekämpningsmedlen på nedre hyllorna eller på golvet.
  • Se till att utrymmet är försett med bra ventilation med frånluftskanal och möjlighet för ersättningsluft att komma in (maskinell ventilation i större lager).
  • Ordna med ordentlig belysning.
  • Försök att hålla luften torr och sval, omkring +10 - +15C (fuktighet, värme och solljus är skadligt för preparaten).
  • Rummet skall inte ha någon golvsil. Använd sågspån eller fin sand i fall en olycka sker för att fånga upp utspillda preparat.

Använd ursprungsförpackningar och ordentliga, endast för bekämpningsmedel reserverade måttkärl.

Närmare information ges av Annika Hollsten (018-25293).

Övervakning av hanteringen av fodermedel

Ålands landskapsregering är övervakande myndighet när det gäller fodermedelsfrågor. Avsikten med övervakningen gällanden hantering av fodermedel är att säkerställa foderfabrikatens kvalitet genom tillsyn, kontroll och analys av importerade och i hemlandet producerade foderfabrikat. Foderfabrikaten skall under inga omständigheter få förorsaka hälsorisker för människan och djuren.

Närmare information ges av Maija Häggblom (018-25 289).

Övervakning av hanteringen av gödselmedel

Ålands landskapsregering är övervakande myndighet när det gäller gödselmedelsfrågor. Avsikten med gödselmedelsövervakningen är att säkerställa att gödselfabrikaten på marknaden fyller kraven och är trygga att använda på ett sådant sätt att användningen av dem inte ökar ackumuleringen av tungmetaller i den åländska odlingsjorden och miljön. Gödselpreparaten får heller inte orsaka några hälsorisker för människor och djur.

Närmare information ges av Maija Häggblom (018-25 289).

Förvaltande av landskapets lantbruksegendomar

Ålands landskapsregering äger ca 240 ha jordbruksmark och över 100 ha betesmark för vilken jordbruksbyrån har förvaltningsansvaret för ca 200 ha av jordbruksmarken och ca 70 ha av betesmarken. Huvuddelen av markegendomarna består av de tre kungsgårdarna Haga, Grelsby och Kastelholm som finns på Åland samt Bomarsunds gård. Jordegendomen utarrenderas till privata jordbruksföretagare. Huvuddelen av markerna tillhörande Kastelholms kungsgård är utarrenderade till Ålands Golfklubb som byggt en golfbana på området.

Ålands landskapsregering har som ambition att vara en föregångare gällande ekologisk produktion varför arrendatorer som bedriver ekologisk produktion prioriteras vid utarrenderingen av markerna.

Mer information om landskapets gårdar och arrendemöjligheter ges av Leif Franzell (018-25 276).

 

 

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord


Finansieringsmöjligheter hos Näringsavdelningen
Ålands teknologi Centrum
Ålands utvecklings ab
Finnvera
Ålands försöksstation
Ålands landsbygdscentrum